Chemtech Innovation Co., Ltd | จัดจำหน่ายและให้บริการนำเข้า จัดเก็บและส่งออกสารเคมีอย่างครบวงจร

Nitric Acid กรดไนตริค 68%

Product name
Nitric Acid กรดไนตริค 68%

Trade name
กรดไนตริค/ ไนตริก เอซิด/ กรดดินประสิว

Chemical formula
HNO3

Packaging size
25 kg/gallon, 1,000 kg/IBC, Tank car

คุณสมบัติและลักษณะทางกายภาพ :

มีสถานะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น จุดเยือกแข็ง -42 องศาเซลเซียส จุดหลอมเหลว 83 องศาเซลเซียส  น้ำหนักโมเลกุล 63.013 กรัม/โมล ละลายน้ำ และแอลกอฮอล์ได้ดี

ประโยชน์และการใช้งาน :

เป็นกรดแก่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้ดีจึงเป็นที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์มากในทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และการฆ่าเชื้อ รวมถึงการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ

ด้านอุตสาหกรรม นิยมนำมาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดต่างๆ ใช้เป็นสารเร่งปฏิกิริยา ใช้เป็นตัวทำละลาย ตัวทำละลายโลหะโดยเฉพาะเหมืองทองคำ

– ใช้เป็นสารตัวเร่งปฏิกิริยา ใช้เป็นตัวทำละลายโลหะ อาทิ มีการใช้กรดไนตริกเป็นตัวทำละลายโลหะในเหมืองทองคำ หรือ ใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

– ใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ล้างจาน สบู่, สารชะล้าง, น้ำยาปรับผ้านุ่ม เป็นต้น รวมถึงใช้เป็นสารทำความสะอาดโดยตรง โดยเฉพาะการทำความสะอาดโลหะในภาคอุตสาหกรรม

– ใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อช่วยต้านการเกิดโฟม ช่วยให้สารจับเป็นเนื้อเดียวกันได้ดี ช่วยในการกระจายตัวของส่วนผสม ช่วยให้เกิดฟอง และช่วยปรับสภาพความหนืด เป็นต้น

– ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และฟอกหนัง

– ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสี และสารเคลือบ

– ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง

– ใช้ในกระบวนการผลิตบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่

ในห้องปฏิบัติการ มีการใช้กรดไนตริคสำหรับปรับความเป็นกรดของสารละลายตัวอย่าง ใช้สำหรับปรับความเป็นกรดของน้ำตัวอย่างเพื่อช่วยป้องกันการเติบโตของจุลินทรีย์ แพลงก์ตอนพืช ป้องกันการสังเคราะห์แสง และป้องกันการตกตะกอนของโลหะ ละลายโลหะไม่ให้จับจับภาชนะเก็บตัวอย่าง โดยเฉพาะการเก็บตัวอย่างน้ำสำหรับการวิเคราะห์ค่า TKN TP COD และโลหะหนัก

การใช้สารละลายกรดไนตริกในครัวเรือน และภาคการเกษตรจะในความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ด้วยการละลายในน้ำสะอาดสำหรับจุ่มล้างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อฆ่าเชื้อ และป้องกันเชื้อรา ซึ่งควรล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหากนำมาปรุงอาหาร