Chemtech Innovation Co., Ltd | จัดจำหน่ายและให้บริการนำเข้า จัดเก็บและส่งออกสารเคมีอย่างครบวงจร

Aluminium Sulfate 16%

Product name
Aluminium Sulfate 16%

Trade name
สารส้มผง, สารส้มเม็ด, สารส้มก้อน

Chemical formula
Al2(SO4)3

Packaging size
25, 50 kg/bag

คุณสมบัติและลักษณะทางกายภาพ :

เม็ด หรือผงของแข็งสีขาว มวลโมเลกุล 342.15 g/mol จุดหลอมเหลว 330 °C จุดเดือด 770 °C

ประโยชน์และการใช้งาน :

สารส้มเป็นเกลือเคมีประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นผลึก หรือก้อนสีขาวใสออกขุ่นเล็กน้อย มีรสเปรี้ยวฝาด ไม่มีกลิ่น คงทนต่อสภาวะแวดล้อม ละลายน้ำได้ดี เมื่อละลายน้ำจะทำให้น้ำมีค่า pH ลดลงมีสภาพเป็นกรด ปลอดภัยต่อการสัมผัสและสุขภาพ จึงนิยมใช้บ้าบัดน้ำในครัวเรือน หรือแหล่งจ่ายน้ำทั่วไป ซึ่งมักใช้ร่วมกับสารเคมีชนิดอื่นเช่น โพลิเมอร์ โดยการลดประจุของสารแขวนลอยขนาดเล็ก ด้วยการให้ประจุลบของ SO42- เมื่อมีการละลายและแตกตัวในน้ำ ท้าให้สารแขวนลอยเกาะกันเป็นก้อนขนาดใหญ่ขึ้น จนเกิดการตกตะกอนในที่สุด