Chemtech Innovation Co., Ltd | จัดจำหน่ายและให้บริการนำเข้า จัดเก็บและส่งออกสารเคมีอย่างครบวงจร

Sodium Hypochlorite 10%

Product name
Sodium Hypochlorite 10%

Trade name
Hichlor 10%, Liquid Chlorine, คลอรีนน้ำ

Chemical formula
NaOCl

Packaging size
25 kg/gallon, 1,000 kg/IBC, Tank Car

คุณสมบัติและลักษณะทางกายภาพ  :

สารละลายคลอรีนหรือคลอรีนน้ำ มีลักษณะเป็นของเหลว สีเหลืองอ่อน มีกลิ่นฉุน มีความคงตัวต่ำ มีคุณสมบัติเป็นตัวออกซิไดซ์ที่รุนแรง ช่วยตกตะกอน ลดการเกิดฟอง และทำลายเชื้อจุลินทรีย์ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในน้ำ มีฤทธิ์เป็นด่าง

ประโยชน์และการใช้งาน :

คลอรีนน้ำเป็นสารละลายคลอรีนที่ความเข้มข้น 10% สะดวกต่อการใช้งานและถือเป็นสารที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้ฆ่าเชื้อโรค มีการนำคลอรีนไปใช้งานอย่างหลากหลาย ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตน้ำดื่ม-น้ำใช้ ในฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ ในสระว่ายน้ำ รวมถึงใช้ในการบำบัดน้ำเสียจากแหล่งต่าง ๆ เป็นต้น

สำหรับกระบวนการบำบัดน้ำเสีย คลอรีนถือเป็นสารเคมีที่นิยมใช้ในกระบวนการฆ่าเชื้อโรค (Disinfection Process) เนื่องจากมีความสามารถในการออกซิไดซ์สูง จึงมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้ดี ทำให้ไม่มีเชื้อโรคปนเปื้อนก่อนการนำน้ำกลับไปใช้ใหม่และสามารถสลายตัวได้อย่างรวดเร็วในธรรมชาติ

โดยปกติคลอรีนจะถูกใช้งานในรูปแบบของสารละลาย การเลือกใช้คลอรีนน้ำจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการเตรียมสารละลายและสะดวกต่อการใช้งาน แต่เนื่องจากคลอรีนน้ำเป็นสารที่คงตัวต่ำ สลายตัวได้ง่าย ทำให้ไม่สามารถจัดเก็บได้นานเพราะจะทำให้คลอรีนเสื่อมสภาพและทำให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อลดลง

โดยส่วนมากจะใช้คลอรีนหลังจากกระบวนการตกตะกอน (Precipitation Process) และโดยทั่วไปแล้วคลอรีนจะออกฤทธิ์ได้ดีในช่วง pH 6-7 ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการใช้คลอรีน ควรปรับค่า pH ของน้ำให้อยู่ในช่วงดังกล่าวโดยใช้สารที่เป็นกรด เช่น กรดเกลือหรือกรดซัลฟูริค