Chemtech Innovation Co., Ltd | จัดจำหน่ายและให้บริการนำเข้า จัดเก็บและส่งออกสารเคมีอย่างครบวงจร

Calcium Hydroxide 90%

Product name
Calcium Hydroxide 90%

Trade name
Calcium Hydroxide 90%

Chemical formula
Ca(OH)2

Packaging size
25 kg/bag, Tank Car

คุณสมบัติและลักษณะทางกายภาพ  :

ปูนขาว มีลักษณะเป็นของแข็ง เป็นผงละเอียดสีขาว ละลายในน้ำได้ มีฤทธิ์เป็นด่าง มวลโมเลกุล 74.093 g/mol จุดหลอมเหลว 580 °C จุดเดือด 2,850 °C

ประโยชน์และการใช้งาน :

ปูนขาว เป็นหนึ่งในประเภทของปูนไลม์ที่เป็นเคมีพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังองค์ประกอบต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา และมักถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบสำคัญในกระบวนการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ

ปูนไลม์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

  1. Quick lime ปูนควิกไลม์ CaO หรือแคลเซียมออกไซต์
  2. Hydrated lime ปูนไฮเดรตไลม์ Ca(OH)2 หรือ

โดยแคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นชนิดของปูนขาวที่ผลิตได้จากการทำปฏิกิริยาของปูนขาวชนิด Quicklime กับน้ำ  สามารถแบ่งได้ 3 ชนิด

  1. Hydrated high calcium lime เป็นปูนขาวที่มีส่วนประกอบเฉพาะ Ca(OH)2
  2. Monohydrated dolomitic lime เป็นปูนขาวที่ส่วนประกอบของ Ca(OH)2 และ MgO โดยมีส่วนของ Ca(OH)2 มากกว่า
  3. Dihydrated dolomitic lime เป็นปูนขาวที่ส่วนประกอบของ Ca(OH)2 และ Mg(OH)2 โดยมีส่วนของ Ca(OH)2 มากกว่า Mg(OH)2

ประโยชน์ของแคลเซียมไฮดรอกไซด์หรือปูนขาว เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตโซดาแอช และแคลเซียมคาร์ไบด์ รวมถึงเป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์ ปูนฉาบ อิฐมวลเบาและวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ นอกจากนี้ยังถูกนำมาใช้ ในการปรับปรุงคุณภาพดิน แก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยว ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของบ่อกุ้ง และยังสามารถนำไปผสมเพื่อเพิ่มแคลเซียมในอาหารสัตว์อีกด้วย

สำหรับกระบวนการบำบัดน้ำนั้น แคลเซียมไฮดรอกไซด์หรือปูนขาวมักจะถูกนำมาใช้ในการบำบัดน้ำเสีย โดยสามารถนำมากใช้ระบวนการตะกอน (Precipitation Process) เพื่อใช้กำจัดไอออนของโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท ฯลฯ ที่ละลายอยู่ในน้ำ และปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำเสีย รวมถึงลดความกระด้างของน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำใส