Chemtech Innovation Co., Ltd | จัดจำหน่ายและให้บริการนำเข้า จัดเก็บและส่งออกสารเคมีอย่างครบวงจร

Acetic Acid กรดอะซิติก 99.85%

Product name
Acetic Acid กรดอะซิติก 99.85%

Trade name
กรดอะซิติก / กรดน้ำส้ม

Chemical formula
CH3COOH

Packaging size
30 kg/gal

คุณสมบัติและลักษณะทางกายภาพ :

กรดอะซิติกเป็นของเหลวใส ไม่มีสี น้ำหนักโมเลกุล : 60.05 กรัม/โมล ความหนาแน่น: 1.05 กรัม/ลบ.ซม. จุดเดือด : 118.1 °C เป็นของแข็งได้ที่อุณหภูมิ 16.67 ◦C หรือต่ำกว่า รวมตัวได้ดีกับน้ำ แอลกอฮอล์ และกลีเซอรีน

ประโยชน์และการใช้งาน :

เป็นกรดอินทรีย์ (Organic acid)  จัดเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตน้ำส้มสายชู รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม ด้านการเกษตร และทางการแพทย์

กรดอะซิติกใช้เป็นสารตั้งต้นในอุคสาหกรรมต่างๆ ที่รู้จักกันดีก็คือในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งนำกรดอะซิติกมาผลิตเป็นน้ำส้มสายชู โดยน้ำส้มสายชูเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำกรดอะซิติกมาเจือจางให้มีความเข้มข้นประมาณ 4-18% โดยปริมาตร กรดอะซิติกถูกใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเพื่อป้องกันการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารบูดเน่า ใช้เพื่อปรับความเป็นกรด-ด่างของอาหาร และช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร นอกจากนั้น ยังใช้เพื่อการเพิ่มรสเปรี้ยวในอาหารเป็นสำคัญ

กรดอะซิติก ใช้เป็นสารเคมีสำคัญในการทำปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการผลิตสารอนุพันธ์ต่างๆ ของกรดอะซิติก ได้แก่ ไวนิลอะซิเตท (Vinyl acetate) กรดเทเรฟทาลิค (Terephthalic acid, TPA) อะซิเตทเอสเทอร์ (Acetate ester) อะซิติกแอนไฮไดร์ (Acetic anhydride) เซลลูโลสอะซิเตท (Celluloseacetate)

ด้านการเกษตร กรดอะซิติก ถูกใช้เป็นส่วนผสมของน้ำยาควบคุมเชื้อรา น้ำหมักชีวภาพ หรือผสมน้ำฉีดพ่น เพื่อใช้ควบคุมเชื้อราในแปลงผัก และผลไม้

ด้านการแพทย์ กรดอะซิติกเข้มข้นถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์ โดยนำกรดอะซิติกมาเจือจางร่วมกับสารประกอบอื่น ได้แก่  สารประกอบโพรไพลีน ไกลคอล (Propylene glycol) สารละลายอะลูมิเนียม อะซิเตรท (Aluminium acetate) สารละลายกรดบอริก (Boric acid) สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide) สารละลายอะลูมิเนียมซัลเฟต (Aluminium sulfate) สารละลายแคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium carbonate ) น้ำบริสุทธิ์ เป็นต้น โดยสารประกอบหรือสารละลายเหล่านี้ ใช้เป็นส่วนผสมกับกรดอะซิติกเพื่อเป็นตำรับยาหยอดหู เพื่อยับยั้งการเติบโตของเชื้อราหรือเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบ